PRM / 90 mio. kroner til 14 kystbeskyttelsesprojekter

  Pressemeddelelse fra Miljøministeriet

  Når vandstanden stiger som konsekvens af klimaforandringer, æder havet sig længere ind på kysterne, når det stormer, og bølgerne går højt, og kystbyer eller huse tæt på kysterne er i fare for at bliver ramt af fx oversvømmelse.

  For at dæmme op for følgeskader af de store vandmængder uddeler Kystdirektoratet nu 90 mio. kroner til 14 kystbeskyttelsesprojekter i blandt andet Halsskov, Hjørring, Assens, Bogense og Enø.

  Pengene kommer fra en tilskudspulje for kystbeskyttelse, som regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet blev enige om at afsætte ekstra penge til på sidste finanslov.

  – Vi ser ind i en fremtid, hvor mange af vores kyster bliver udfordret af voldsommere vejr og stigende havvandstande som følge af klimaforandringerne. Det øger risikoen for oversvømmelser og erosion og giver utryghed rundtom i landet på udsatte strækninger. Derfor skal vi tilpasse kystområderne til de udfordringer, som kun bliver større i fremtiden. Det gør vi blandt andet ved igen i år at sende endnu flere midler ud og arbejde i vigtige kystbeskyttelsesprojekter, siger miljøminister Lea Wermelin.

  Det er Kystdirektoratet, der modtager og vurderer de indkomne ansøgninger. I år er der søgt medfinansiering til i alt 16 ansøgningsberettigede projekter med en samlet anlægsværdi på ca. 350 mio. kroner.

  Nordkystens Fremtid er blandt gengangerne i bunken med ansøgninger. Sidste år modtog projektet ca. halvdelen af puljen, som i 2020 var på 40 mio. kr. Og igen i år er der midler til projektet, der strækker sig på tværs af de tre nordsjællandske kommuner, Halsnæs, Gribskov og Helsingør. Projektet vil i år modtage lige over 21 mio. kroner i tilsagn om medfinansiering.

  Et andet af de 14 projekter, der får tilsagn om medfinansiering, er et sluseprojekt i Sakskøbing. Her er der høj risiko for tab af store værdier i byen, hvis der kommer stormflod og oversvømmelse fra Sakskøbing Fjord. En fremtidig sluse vil være med til at dæmme op for vandet, så det ikke når bunden af fjorden. På det konkrete projektforslag er der afsat godt 5,0 mio. kroner fra puljen, som svarer til cirka 40 pct. medfinansiering.

  Der er i år givet tilsagn om støtte til et digelag i Tønder Kommune på ca. 18 mio. kroner. Kommuner og digelag i Vadehavet får mulighed for at søge midler igen i 2022 og 2023.

  Aftaleparterne udtaler:

  Rasmus Nordqvist, klimaordfører fra SF:
  – Langs vores kyster oplever vi med jævne mellemrum konsekvenserne af klimaforandringerne, når vejret viser tænder og voldsomme storme rammer. Det kan have store konsekvenser for de folk, der bor tæt på havet, og det gør ca. 1 mio. af os. Vi skal ruste vores kyster mod konsekvenserne af klimaforandringerne, og her falder puljens midler på et tørt sted.

  Zenia Stampe, miljøordfører, Radikale Venstre
  – Danmark har en helt unik kystlinje, som er i fare for at forsvinde. Vilde storme og erosion skal ikke få vores strande til at forsvinde, vores stuer til at blive oversvømmet eller huse til at styrte i havet. Derfor er jeg glad for, at vi nu ser, at de midler vi har arbejdet for, kommer ud og beskytter vores værdier.

  Søren Egge Rasmussen, klimaordfører fra Enhedslisten:
  -Havstigninger og erosion kan forårsage ødelæggende og meget dyre skader på vores hjem. Allerede i 2014 forsøgte Enhedslisten af få etableret en national kystsikringsplan, da kystsikring ikke kun skal være for dem, der har råd til det. Jeg er glad for, at de ekstra midler, vi satte af på finansloven er på vej ud og arbejde i vigtige projekter, der kan beskytte flere borgere

  Torsten Gejl , miljøordfører, Alternativet:
  – Vi satte et markant grønt aftryk på finanslovsaftalen med puljen her, og nu er det glædeligt, at hele 14 kystbeskyttelsesprojekter rundt om i landet får gavn af midlerne. Effektiv kystsikring er vigtigt, når vandstandene stiger, og stormene bliver kraftigere og hyppigere, og derfor er vi glade for at kunne sikre en styrket indsats på området.

  Kasper Roug, miljøordfører, Socialdemokratiet
  – Vi er på vej ind i stormsæsonen, og puljen her skal være med til at sikre, at danskerne kan sove trygt om natten, også når det stormer. Samtidig arbejder vi på en national klimatilpasningsplan, som skal være med til at afbøde følgerne af klimaforandringerne, ikke mindst på kystområdet.

  Tal og fakta:

  · Med aftale om finansloven for 2019 blev der afsat en samlet tilskudspulje på 80,6 mio. kroner i finansårene 2020 og 2021 til medfinansiering af diger ved Vadehavet og kommunale helhedsløsninger i områder, hvor risikoen for kysterosion er størst.

  · På finansloven for 2021 afsattes yderligere 350 mio. kr. til puljen fordelt med 50 mio. kr. i 2021 og 150 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023. Derudover blev tildelingskriterierne for puljen udvidet, så flere kystbeskyttelsesprojekter kan søge tilskudspuljen.

  · I 2021 er der modtaget 16 ansøgninger, som er ansøgningsberettiget, og de tilskudsberettigede anlægsomkostninger udgør ca. 350 mio. kr. Kystdirektoratet har vurderet ansøgningerne, jf. bekendtgørelse nr. 982 af 24. juni 2020 om tilskud til diger og anden kystbeskyttelse.

  · Den samlede puljesum, der bevilliges i 2021, beløber sig til kr. 90 mio.

  · De 14 projekter, der gives tilsagn om tilskud, er:

  Projekt

  Tilsagn (kr.)

  Projekt

  Tilsagn (kr.)

  1) Nordkystens Fremtid

  21.372.000

  8) Halsskov Omr. 3

  166.000

  2) Hjørring

  4.002.000

  9) Høll (Vejle)

  1.150.000

  3) Assens

  4.950.000

  10) Sakskøbing

  4.992.000

  4) Bogense

  15.660.000

  11) Seden Strand

  1.393.000

  5) Enø (Karrebæksminde)

  7.632.000

  12) Solrød Omr. A

  1.739.000

  6) Halsskov Omr. 1

  2.291.000

  13) Solrød Omr. C

  2.574.000

  7) Halsskov Omr. 2

  2.217.000

  14) Juvre Dige

  18.024.000

  · Der kommer en ansøgningsrunde i 2022, hvor puljen indeholder 150 mio. kroner.

  Kontakt:

  Presserådgiver i Miljøministeriet, Lisa Ioannou, 24 77 12 26, liryi@mim.dk

  Områdechef i Kystdirektoratet, Ane Høiberg Nielsen, 91 33 84 30, ane@kyst.dk 

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/90-mio-kroner-til-14-kystbeskyttelsesprojekter?releaseId=13638749

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **