Politiet lukker i hashklub i Glostrup


Københavns Vestegns Politi lukker midlertidigt en hashklub i Glostrup ved at udstede forbud mod ophold i lokalerne.

Der er tale om lokaler på Hovedvejen 206 på første sal, og forbuddet gælder indtil videre frem til den 13. december 2016.

Like localeyes.dk på Facebook

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Københavns Vestegns Politi.

– Det bekendtgøres hermed, at Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi fra den 16. september 2016 i medfør af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler § 1 har bestemt, at det er forbudt at modtage besøgende eller at opholde sig som besøgende i, eller i umiddelbar nærhed af lokalerne beliggende Hovedvejen 206, 1. sal, i Glostrup. Forbuddet skyldes at der sælges euforiserende stoffer fra lokalerne, lyder det i pressemeddelelsen.

Overtrædelse af dette forbud kan straffes med bøde eller i gentagelsestilfælde med fængsel indtil fire måneder.

Således lyder loven om forbud mod besøgende i bestemte lokaler

§ 1. Foregår der i bestemte lokaler virksomhed på en måde, som systematisk indebærer strafbare handlinger, og som er egnet til at medføre ulempe og utryghed hos omkringboende, kan politimesteren, i København politidirektøren, nedlægge forbud som nævnt i stk. 2 efter forudgående advarsel til den, der råder over lokalerne.

Stk. 2. Forbuddet indebærer med de i stk. 3 og 4 nævnte undtagelser, at det er forbudt at modtage besøgende eller at opholde sig som besøgende i eller i umiddelbar nærhed af de pågældende lokaler.

Stk. 3. Forbuddet omfatter ikke personer, som er nærmeste pårørende til personer med fast bopæl i lokalerne.

Stk. 4. Forbuddet omfatter endvidere ikke personer, som modtages eller opholder sig i lokalerne alene for at deltage i en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, hvis lokalerne også forud for, at forbuddet blev nedlagt, anvendtes til en sådan forsamlingsvirksomhed.

§ 4. Den, der overtræder et forbud som nævnt i § 1, straffes med bøde. I gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel i indtil 4 måneder.