Politiet lukker i hashklub i Glostrup


Københavns Vestegns Politi lukker midlertidigt en hashklub i Glostrup ved at udstede forbud mod ophold i lokalerne.

Der er tale om lokaler på Hovedvejen 206 på første sal, og forbuddet gælder indtil videre frem til den 13. december 2016.

Følg localeyes.dk på Twitter - klik her og få nyhederne før de andre

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Københavns Vestegns Politi.

– Det bekendtgøres hermed, at Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi fra den 16. september 2016 i medfør af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler § 1 har bestemt, at det er forbudt at modtage besøgende eller at opholde sig som besøgende i, eller i umiddelbar nærhed af lokalerne beliggende Hovedvejen 206, 1. sal, i Glostrup. Forbuddet skyldes at der sælges euforiserende stoffer fra lokalerne, lyder det i pressemeddelelsen.

Overtrædelse af dette forbud kan straffes med bøde eller i gentagelsestilfælde med fængsel indtil fire måneder.

Således lyder loven om forbud mod besøgende i bestemte lokaler

§ 1. Foregår der i bestemte lokaler virksomhed på en måde, som systematisk indebærer strafbare handlinger, og som er egnet til at medføre ulempe og utryghed hos omkringboende, kan politimesteren, i København politidirektøren, nedlægge forbud som nævnt i stk. 2 efter forudgående advarsel til den, der råder over lokalerne.

Stk. 2. Forbuddet indebærer med de i stk. 3 og 4 nævnte undtagelser, at det er forbudt at modtage besøgende eller at opholde sig som besøgende i eller i umiddelbar nærhed af de pågældende lokaler.

Stk. 3. Forbuddet omfatter ikke personer, som er nærmeste pårørende til personer med fast bopæl i lokalerne.

Stk. 4. Forbuddet omfatter endvidere ikke personer, som modtages eller opholder sig i lokalerne alene for at deltage i en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, hvis lokalerne også forud for, at forbuddet blev nedlagt, anvendtes til en sådan forsamlingsvirksomhed.

§ 4. Den, der overtræder et forbud som nævnt i § 1, straffes med bøde. I gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel i indtil 4 måneder.