PRM / Nyt stort naturområde under vand skal hjælpe klimaet

  Pressemeddelelse fra Naturstyrelsen

  De fleste steder er de danske landmænd ved at være færdige med forårsarbejdet, hvor markerne er pløjet og sået til. Men på et 212 hektar stort område ved Øbjerg tæt på Arrild i Tønder Kommune har traktorer med plov og såmaskine i de seneste uger været erstattet med gravemaskine og dumpervogn.

  Her har Naturstyrelsen været i gang med at lukke dræn og grøfter, da området ved Øbjerg ikke længere skal dyrkes. Det betyder, at græsmarkerne hurtigt bliver vådere, og en række vilde planter og dyr vil efterhånden indfinde sig.

  Usynlig klimagevinst
  Årsagen til at projektet gennemføres skal dog findes i en af de usynlige effekter, som projektet har på klimaet og miljøet.

  I projektområdet er jorden tørvejord, og når tørv nedbrydes, så frigiver det CO2. Når man stopper dræningen af området, bliver området vådt, og så stopper nedbrydningen af tørven og dermed udledning af CO2. Som følge deraf bidrager projektet til at nå regeringens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% frem mod 2030.

  Projektet reducerer også udvaskningen af kvælstof til Vadehavet, både fra selve området og fra oplandet. Det gavner vandmiljøet og de organismer, der lever her.

  Uundværligt samarbejde med lodsejerne
  Lavbundsprojektet er bl.a. finansieret som en del af EU's Landdistriktsprogram og bygger på et godt samarbejde med de lokale lodsejere.

  - Projektet, der er et af de største lavbundsprojekter, der er realiseret til dato, må betegnes som en stor succes. Et lavbundsprojekt kommer aldrig fra plan til virkelighed uden et godt samarbejde med både tekniske rådgivere, entreprenør, lodsejere og kommunen, og det har været realiteten her ved Øbjerg fra start til slut, siger Bent Rasmussen, skovrider i Naturstyrelsen.

  De berørte arealer i projektet er permanent udtaget af drift, hvilket vil sige, at der fremover ikke sker jordbehandling, gødskning og sprøjtning. Lodsejerne har derfor modtaget en kompensation for de tabte indtægter.

  Fakta:

  • Lavbundsprojektet ved Øbjerg er et projekt under EU's Landdistriktsprogram, projektarealet er på 212 hektar og det hidtil største statslige lavbundsprojekt.
  • Anlægsarbejdet er netop afsluttet og har bl.a. bestået i lukning af dræn og grøfter, etablering af tærskler i mindre vandløb og hævning af adgangsveje til vindmøllerne i området.
  • Målet er, at jorden er vandmættet eller oversvømmet i vinterhalvåret, så tørveholdigt jord ikke nedbrydes, og at der sker en omsætning af næringsstoffer fra oplandet.
  • Projektet reducerer udledningen af CO2 ækvivalenter med ca. 3.400 ton per år. Kvælstofreduktionen er på ca. 1,4 ton N per år.

  Kontakt:

  Kontaktperson:

  Asger Thode Kristensen
  Naturforvalter og Projektleder | Vadehavet
  +45 22 37 88 34 | astkr@nst.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nyt-stort-naturomrade-under-vand-skal-hjaelpe-klimaet?releaseId=13652023

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **