PRM / Trafikken vender tilbage på broerne

  Pressemeddelelse fra Sund & Bælt

  Lastbiltrafikken sætter i årets første måneder rekord og overstiger niveauet før covid-19 på både Storebæltsbroen og Øresundsbron, mens personbiltrafikken i mere moderat tempo er på vej tilbage. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat.

  På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 28,4 pct. i første kvartal af 2022 sammenlignet med sidste år, og lå 3,7 pct. lavere end 1. kvartal i 2019 før pandemien. Lastbiltrafikken steg med 5,9 pct., mens personbiltrafikken steg med 33,3 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 662 mio. kr., hvilket er en stigning på 19,1 pct.

  Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 76 mio. kr. og lå på niveau med sidste år.

  På Øresundsbron steg den samlede trafik i første kvartal med 104,1 pct. i forhold til 2021, men lå 20,4 pct. lavere end 1. kvartal i 2019. Personbiltrafikken steg med 130,5 pct., mens lastbiltrafikken steg med 9,4 pct. Omsætningen fra vejtrafikken er steget med 67,8 pct.

  - Lastbiltrafikken har det seneste år været tilbage på begge broer og ligger også i årets første måneder højere end før pandemien. På Storebæltsbroen blev der sat rekord i marts med det højeste antal lastbiler siden åbningen. Samtidig er personbiltrafikken på vej tilbage på begge broer. Samlet bidrager trafikindtægterne positivt til periodens resultat, siger Sund & Bælts CEO Mikkel Hemmingsen.

  I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 357 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af, at der var rejserestriktioner frem til midten af februar, og grænsekontrol som følge af covid-19.

  Koncernens renteudgifter var på 206 mio. kr. og 145 mio. kr. højere end samme periode sidste år, hvilket primært skyldes gennemslag af højere inflation på den del af gælden, der er eksponeret mod inflationsopskrivning.

  Resultatet før værdiregulering og skat, inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S, blev i perioden et overskud på 328 mio. kr. mod et overskud på 356 mio. kr. i 1. kvartal 2021.

  Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 6.223 mio. kr. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 5.110 mio. kr. mod et overskud på 2.350 mio. kr. sidste år.

  Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 17,6 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 36 år, svarende til 2034.

  Forventningerne til resultatet for 2022 nedjusteres fra et overskud før dagsværdireguleringer og skat på 1,8 - 2,1 mia. kr. til et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesordenen 1,6 -1,9 mia. kr. Nedjusteringen sker på baggrund af den stigende inflation, der indvirker på finansieringsomkostningerne.

  Læs hele delårsrapporten her.


  Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar - 31. marts*

  Mio. kr.

  2022

  2021

  Nettoomsætning, vej (Storebælt)

  662

  556

  Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

  76

  77

  Nettoomsætning øvrige

  19

  20

  Nettoomsætning i alt

  757

  653

  Omkostninger ekskl. afskrivninger

  -128

  -106

  Afskrivninger

  -197

  -195

  Resultat af primær drift (EBIT)

  432

  352

  Finansielle poster ekskl. værdiregulering

  -206

  -61

  Resultat før værdiregulering

  226

  291

  Værdiregulering **)

  5.968

  2.480

  Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

  6.194

  2.770

  Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

  357

  242

  Resultat før skat

  6.551

  3.013

  Skat

  -1.441

  -663

  Resultat efter skat

  5.110

  2.350

  *Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

  **) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

  ***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 255 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 102 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 328 mio. kr.

  Biltrafik over broerne 1. januar - 31. marts

  Storebælt

  Biler

  pr. dag


  2022


  2021

  Vækst

  2022/21


  2019

  Vækst

  2022/19

  Personbiler

  25.391

  19.047

  33,3 pct.

  27.039

  -6,1 pct.

  Lastbiler

  4.544

  4.290

  5,9 pct.

  4.004

  13,5 pct.

  Busser

  59

  16

  278,2 pct.

  110

  -46,4 pct.

  I alt

  29.994

  23.352

  28,4 pct.

  31.154

  -3,7 pct.

  Øresund

  Biler

  pr. dag


  2022


  2021

  Vækst

  2022/21


  2019

  Vækst

  2022/19

  Personbiler

  11.980

  5.197

  130,5 pct.

  15.634

  -23,4 pct.

  Godstrafik

  1.603

  1.466

  9,4 pct.

  1.397

  14,7 pct.

  Busser

  61

  21

  191,8 pct.

  117

  -48,2 pct.

  I alt

  13.643

  6.683

  104,1 pct.

  17.148

  -20,4 pct.


  Kontakt:

  Kommunikationschef Lene Gebauer Thomsen tlf.: +4521704450 email: lgt@sbf.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/trafikken-vender-tilbage-pa-broerne?releaseId=13651822

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **