Hash topper i beslaglæggelser i 2015


Arkivfoto

Der blev i løbet af 2015 beslaglagt væsentlig større mængder af narkotika end året før. Der er tale om markante stigninger i beslaglæggelsen af ecstasy, hash, heroin og kokain i forhold til året før, mens der for amfetamins vedkommende har været et markant fald.

Set over en årrække afviger mængderne dog ikke væsentligt fra tidligere år og det er almindelig kendt, at der kan ses væsentlige udsving fra år til år. Det er vigtigt at understrege, at selv markante stigninger eller fald ikke nødvendigvis er indikationer på en ændring af den generelle narkotikasituation, det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Hash
Mængde af 3.618 kg hash beslaglagt i 2015 er den største mængde de seneste 16 år. Også antallet af beslaglæggelser på 14.680 overstiger langt antallet gennem de sidste 16 år. Ikke overraskende er det Københavns Politi, der tegner sig for den største samlede mængde på 1.239 kg fordelt på 4.177 beslaglæggelser. Københavns Politi og Nordsjællands Politi tegner sig for de største enkeltbeslaglæggelser på hver omkring 300 kg. Herudover har der spredt rundt i landet været 10 beslaglæggelser på mellem 100-200 kg hash, der tilsammen udgjorde omkring 1.370 kg.

Amfetamin
I 2015 var antallet af amfetaminbeslaglæggelser det største de seneste 16 år. Disse beslaglæggelser udgjorde en samlet mængde på knap 190 kg amfetamin, hvilket er en væsentlig mindre mængde end tidligere år. Der var i 2015 færre enkeltbeslaglæggelser af større mængder amfetamin. De største mængder på knap 30 kg og 20 kg amfetamin blev beslaglagt af henholdsvis Sydøstjyllands Politi og Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi. Det er også disse to politikredse, der sammen med Fyns Politi, tegner sig for de største samlede mængder.

Ecstasy & MDMA
Der blev sidste år beslaglagt lidt over 70.000 ecstasy tabletter, hvilket er en stigning i forhold til året før, og den største mængde siden 2012. Ecstasy er generelt narkotikatypen med de største årlige udsving i statistikken. Erfaringsmæssigt er den samlede mængde af beslaglagte tabletter markant højere, når der i løbet af året har været større enkeltbeslaglæggelser. Dette var tilfældet i 2015, hvor 3 større enkeltbeslaglæggelser af tabletter samlet udgjorde omkring 65.100 stk., fordelt på 50.000 stk. i Syd- og Sønderjylland, 13.600 stk. i København og 1.500 stk. i Sydøstjylland.

Det primære indholdsstof i ecstasytabletter har gennem årene været MDMA, men analyser har vist, at tabletterne også kan indeholde andre stoftyper enten sammen med MDMA eller som primært enkeltstof.

De seneste år har der været en markant stigning i beslaglæggelsen af MDMA-pulver, hvorfor mængden i 2013 blev anført som særskilt narkotikatype, mens antallet af beslaglæggelser dog fortsat blev opgjort samlet sammen med ecstasy-tabletter. Sidste år oversteg antallet af MDMA-beslaglæggelser markant antallet af ecstasy-beslaglæggelser, hvorfor de nu også opgøres hver for sig i statistikken.

Den samlede mængde af knap 10,5 kg MDMA i 2015 ligger tæt op ad sidste års mængde på knap 10 kg, men er et mindre fald i forhold til 2013, hvor 12,8 kg blev beslaglagt. Syd- og Sønderjyllands Politi tegnede sig for den største enkeltbeslaglæggelse på 2 kg MDMA-pulver.

Heroin
Beslaglæggelsen af knap 29 kg heroin i 2015 er mere end en fordobling af mængderne i både 2014 og 2013, men set over flere år afviger mængden dog ikke væsentligt i forhold til tidligere år. Københavns Politi tegner sig for 86 % af den samlede mængde og 43 % af det samlede antal beslaglæggelser. Det er også Københavns Politi, der står bag de største enkeltbeslaglæggelser af heroin på henholdsvis knap 18 kg og 3,3 kg.

Kokain
Den samlede beslaglagte mængde af kokain var i 2015 på 547 kg, hvilket er i den markant høje ende af skalaen, på lige fod med den samlede mængde i 2013, hvor 680 kg kokain blev beslaglagt. Ligesom i 2013 bygger den store samlede mængde i 2015 på enkelte større beslaglæggelser, der med stor sandsynlighed ikke var bestemt for det danske narkotikamarked, men som af ukendte årsager blev del af eksportforsendelser af varer til Danmark. Det var Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi, der stod bag de største enkeltbeslaglæggelser i 2015 på henholdsvis 320 kg kokain og lige under 100 kg kokain, begge i forbindelse med indsmuglinger. Herudover beslaglagde Syd- og Sønderjyllands Politi også omkring 80 kg kokain, fordelt på 80 pakker, der skyllede op på Vestkysten. Kokainen er sandsynligvis faldet eller kastet over bord fra båd eller skib i den sydlige del af Nordsøen eller i den Engelske Kanal. De nærmere omstændigheder er ikke klarlagt.