Københavns Politi om Tibet-sagen


Tibetanske flag. Arkivfoto

Københavns politidirektør, Thorkild Fogde, har mandag helt usædvanligt bedt Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) om at undersøge den såkaldte Tibet-sag.

Følg localeyes.dk på Twitter - klik her og få nyhederne før de andre

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Ved Østre Landsrets ankedom af 22. september 2015 fik en sagsøger medhold i, at han i forbindelse med det kinesiske præsidentbesøg i juni 2012 i et tidsrum på godt en time blev ulovligt frihedsberøvet af politiet. Fem andre sagsøgere, som også havde nedlagt påstand om ulovlig frihedsberøvelse, fik ikke medhold. Dommen er en stadfæstelse af Københavns Byrets dom af 18. februar 2014.

I forbindelse med ankesagen blev der fremlagt lydoptagelser og afgivet vidneforklaringer, der rejser tvivl om nogle af de oplysninger, som Københavns Politi i 2012 afgav til Rigspolitiet med henblik på Justitsmini-steriets besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg. Det drejer sig navnlig om oplysningen om, at der i forbindelse med præsidentbesøget i 2012 ikke fra lederside blev givet instruks til demonstranter om, at de ikke måtte anvende flag eller bannere. Der er desuden rejst tvivl om, hvorvidt Københavns Politi og Kammeradvokaten i tilstrækkelig grad har oplyst sagen for Østre Landsret ved at identificere de involve-rede polititjenestemænd.

Politidirektør Thorkild Fogde udtaler:
”Der er tale om oplysninger, som vedrører forhold, der ligger tilbage i tiden, og hvor det ikke uden yderligere forklaringer fra de implicerede lader sig afgøre, hvordan de nye oplysninger forholder sig hertil. Da der samtidig i offentligheden er rejst spørgsmål om urigtige forklaringer og mangelfulde oplysninger vedrørende identifikation af polititjenestemænd, har jeg i dag valgt at indbringe sagen for Den Uafhængige Politiklagemyndighed.”

Københavns Politi har forstået på mediernes omtale af sagen, at sagsøgernes advokat muligvis vil søge om at få sagen indbragt for Højesteret, og at der i forlængelse af landsrettens dom vil blive anlagt yderligere retssager vedrørende lovligheden af politiets øvrige retsskridt under det kinesiske statsbesøg, herunder vedrørende fratagelse af tibetanske flag, jf. herved blandt andet politilovens §§ 5 og 8.

Københavns Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.